HelenHoff Archibald Black Stone Lapid Me Beit Hamaayan Reches Me Beit Hamaayan
Adva Me Beit Hamaayan
Slavjanka Premyera Saar Me Beit Hamaayan
Slavjanka Divnaya
Tchernaja Kalitva Viski Nero v.Schlumpfenland Oskar v. Kosslbachtal
Akita v.Schlumpfenland
Slavjanka Shanel Vlak Me Beit Hamaayan
Slavjanka Kalinka