Bumer Ballad of My Soul
MALAGRIS YUKS YUNIKS
Telem Bat-Chen
PUNCH BAT-CHEN
SNIR ME BEIT HAMAAYAN
ASTA LA VISTA S KRETOVOGO POHODA
SLAVJAN ALMAZNAJA KROSHKA
SLAVJANKA VIVA LA VITA
DUSHA MOYA MIROSLAVA ZLATA
SLAVJAN ILLISION
SLAVJAN RESPEKT
SLAVJANKA GLORIA 
BALLADA DUSHI MOEY IZ NADROVII
Joker Show Oskar
Piyut Me Beit Hamaayan
Tchernaja Kalitva Imya Rozy
Tavor Me Beit Hamaayan Essek Me Beit Hamaayan Reches Me Beit Hamaayan
Peer-Li Me Beit Hamaayan
Nimit Me Beit Hamaayan Zamir Me Beit Hamaayan
Gadit Me Beit Hamaayan
Tchernaja Kalitva Viski Nero v. Schlumpfenland
Oscar v. Kosslbachtal
Akita v. Schlumpfenland
Slavjanka Shanel
Vlak Me Beit Hamaayan
Slavjanka Kalinka